Disclaimer & Gebruiksvoorwaarden

Wij raden je aan om deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Argumenten.nl. Door gebruik te maken van Argumenten.nl, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dit betekent ook dat je er voor instaat dat iemand die van Argumenten.nl gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Medewerkers van argumenten.nl hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website www.Argumenten.nl. Indien je het gebruik van Argumenten.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


1. Dienstverlening Argumenten.nl

Argumenten.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Argumenten.nl niet inhoudelijk. Argumenten.nl heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Argumenten.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Argumenten.nl beschikbaar stellen of waarnaar verwijzingen worden gemaakt. Argumenten.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers worden beschikbaar gesteld of waarnaar verwijzingen worden gemaakt.

2. Gebruikersnaam en profiel

2.1 - Om gebruik te kunnen maken van Argumenten.nl, vraag je je eigen gebruikersnaam aan op de manier zoals beschreven op de website van Argumenten.nl, of log je in d.m.v. bijvoorbeeld je facebook of hyves account. Medewerkers van argumenten.nl kunnen naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een gebruikersnaam zal worden verstrekt. Een gebruikersnaam kan door argumenten.nl weer afgenomen worden, zonder opgaaf van reden.

2.2 - Je staat er jegens Argumenten.nl voor in dat de informatie die je aan  Argumenten.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw
persoonsgegevens zoals je naam en e-mail adres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je profiel.

2.3 - Je bent er zelf voor verantwoordelijk om het wachtwoord bij je gebruikersnaam geheim te houden voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Argumenten.nl met behulp van jouw gebruikersnaam. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw gebruikersnaam gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. Als je ons op de hoogte brengt dat jouw gebruikersnaam onrechtmatig gebruikt wordt door derden, zullen wij deze zsm blokkeren.

2.4 - Je mag op elk gewenst moment je gebruikersnaam laten verwijderen door een mail te sturen aan info at argumenten.nl met daarin je gebruikersnaam en wachtwoord.

2.5 - Als je een gebruikersnaam wilt die overeenkomt met een naam van een bedrijf, instelling of merk moet je kunnen bewijzen dat je het bedrijf, instelling of merk vertegenwoordigt.

3. Disclaimer en aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie op) argumenten.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om argumenten.nl te kunnen raadplegen.

4. Privacybeleid

4.1 - Cookies zorgen ervoor dat je niet bij elke klik opnieuw moet inloggen. De
cookies zorgen er ook voor dat je de argumenten ziet zoals jij ze wil zien.


4.2 - Het e-mail adres dat nodig is voor een nieuw account wordt gebruikt voor het versturen van de activatie link. Het email adres wordt niet doorgegeven aan derden zonder dat de gebruiker daar om vraagt.

In de profielpagina kan een gebruiker aangeven regelmatig een e-mail te  ontvangen met nieuws en de debat agenda. Standaard is ingesteld dat de  gebruiker geen e-mail van argumenten.nl ontvangt.

4.3 - Persoonsgegevens worden beschermd en niet verkocht aan derden. Ga zorgvuldig met het wachtwoord om.

De in de profielpagina ingevoerde gegevens worden door argumenten.nl gebruikt om:

1) persoonlijke voorkeuren bij te houden, zoals zichtbaarheid van de ingevoerde argumenten, minimale wegingshoogte en lidmaatschappen van parlementen en commissies.

2) op geaggregeerd niveau de gegevens m.b.t. bezoekers van de site te  gebruiken (bijv. 60% is onder de 19 jaar oud).

4.4 - Het ip-adres dat bij aanmelding wordt doorgegeven, wordt opgeslagen zodat
er bij misbruik van argumenten.nl minder makkelijk herhaling kan voorkomen. Ip-adressen worden verder gebruikt voor analyse van het gebruik van de website. De resultaten van de analyse worden intern gebruikt voor verbetering van de website.

4.5 - Mocht je je ooit afmelden voor argumenten.nl, dan behoudt argumenten.nl het recht om je stellingen en argumenten ongewijzigd te blijven publiceren. Op verzoek kunnen we de door de gebruiker geplaatste berichten wel anonimiseren.

5. Regels

Voor het plezier van iedereen die argumenten.nl gebruikt is er een aantal regels waaraan iedereen zich aan dient te houden.

Input kun je leveren in de vorm van argumenten, introteksten, bronnen, urls, tags, wegen en het verbinden van argumenten.

De input van gebruikers vertegenwoordigt niet de mening van de auteur of die van argumenten.nl of wie dan ook. Iemand kan als stelling dus schrijven 'blauw is de mooiste kleur' en zelf toch groen mooier vinden, dat zal blijken uit een eventuele stem.

Argumenten.nl wil graag een open podium zijn waarin allerlei stellingen getest kunnen worden. Input is echter niet toegestaan als die naar oordeel van de redactie van argumenten.nl ongepast is. In ieder geval is input ongepast als die;


  • in strijd is met de wet

  • pornografisch is

  • oproept tot discriminatie en/of belediging

  • als bedreigend kan worden ervaren door natuurlijke personen

  • de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig)  schendt

  • copyright schendt

  • het goed functioneren van een computer of computernetwerk verhinderen

  • persoonlijke gegevens van derden bevat
  • niet in het belang is van een goed functioneren van de website
  • links bevatten naar irrelevante mp3's, films, warez , modchips, porno, persoonlijke gegevens, links met je refererid erin 

Als je iets ziet wat in strijd is met deze regels of de gebruiksvoorwaarden, meld dit dan door de URL te kopieren en te mailen aan info at argumenten.nl.

Argumenten.nl - 12 juli 2010